Transformace

Domov sociálních služeb Chotělice je aktivně zapojen do transformace a deinstitucionalizace organizace na základě dokumentu „Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním“, který byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/26/1813/2016 ze dne 1.2.2016.

Na základě tohoto zapojení budou pro naše klienty vybudovány nové kapacity pro poskytování komunitních sociálních služeb v lokalitách města Jičína (domov pro osoby se zdravotním postižením pro 18 klientů a chráněné bydlení pro 11 klientů), Nové Paky (chráněné bydlení pro 12 klientů) a Hořic (chráněné bydlení pro 12 klientů).

Další odkazy:

Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín

Co je transformace sociálních služeb?

„Transformace sociálních služeb je změna ústavní péče v bydlení a podporu poskytovanou v přirozeném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.“

(Zdroj: Transformace sociálních služeb. Transformace sociálních služeb [online]. Copyright © 2021, MPSV ČR [cit. 13.04.2022]. Dostupné z: http://www.trass.cz/)

Co je deinstitucionalizace?

„Deinstitucionalizace nebo spojení přechod od ústavní péče k podpoře poskytované v komunitě. Toto širší pojetí pak zahrnují i změny, které se dějí, aby se předcházelo další institucionalizaci lidí žijících do té doby ve své domácnosti. Tím není nic jiného, než taková podpora těchto lidí a jejich okolí, která jim umožňuje zůstat doma.“

(Zdroj: Transformace sociálních služeb. Transformace sociálních služeb [online]. Copyright © 2021, MPSV ČR [cit. 13.04.2022]. Dostupné z: http://www.trass.cz/)

Další odkazy:

Transformace pobytových sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR- Transformace sociálních služeb

Transformační plánDSS Chotělice_30112023