O domově

Veřejný závazek

Kapacita – v současné době je kapacita DSS Chotělice 70 klientů

Domov sociální služeb Chotělice je zřízen dle § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením zákona 108/2006 Sb.

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují nepřetržitou pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba dle zákona 108/2006 Sb. § 48 odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poslání

Posláním Domova sociálních služeb Chotělice je poskytovat prostřednictvím celoroční pobytové sociální služby podporu a péči lidem s mentálním či kombinovaným postižením, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a kteří ani s pomocí rodiny, terénních či ambulantních služeb nemohou žít v domácím prostředí.

Domov se snaží individuálním přístupem posilovat jejich sociální kompetence a umožnit tak našim klientům důstojné prožití života srovnatelného s životem svých vrstevníků žijících v domácím prostředí.

Cíle organizace

 1. poskytování kvalitní sociální služby odborně vzdělaným personálem
 2. snižování kapacity zařízení dle schválené Strategie KHK ze dne 1.2. 2016 za účelem optimalizace sítě sociálních služeb a zkvalitnění naší poskytované služby
 3. poskytování služeb na základě individuálních potřeb klientů s ohledem na jejich nepříznivou sociální situaci, lidská práva, zachování soukromí a dále podporovat klienty v soběstačném – důstojném životě, v prostředí, které se co nejvíce blíží běžnému způsobu života

Zásady poskytované sociální služby

Dodržování práv a povinností
 • pracovníci organizace respektují volbu klientů a jejich základní lidská práva
 • pracovníci podporují klienty ve vědomí odpovědnosti sama za sebe a povinnosti, které vyplývají ze soužití v DSS Chotělice
 • pracovníci organizace respektují důstojnost, soukromí a intimitu klientů
Individuální přístup
 • ke každému klientovi pracovníci přistupují individuálně dle jeho potřeb, požadavků a jeho nepříznivé sociální situace
Začlenění klientů
 • pracovníci se snaží o co největší zapojení klientů do běžné společnosti
 • pracovníci se snaží poskytovat klientům podporu při využívání běžných veřejných služeb, úřadů a zapojení do smysluplné práce
Princip partnerství a spolupráce
 • s klienty pracovníci jednají na základě partnerství a spolupráce
 • při poskytování pobytové služby využíváme spolupráci s rodinnými příslušníky, místním společenstvím a dalšími návaznými službami

Cílová skupina – okruh lidí, který, je sociální služba určena

Služba je určena osobám od 19 let věku, zejména se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu svého zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou podporu a pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina, blízcí ani navazující terénní či ambulantní služby. Jedná se o dospělé osoby, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.