Chráněné bydlení Jičín

Zpět: Střediska

„Pomůžu Ti, aby si to dokázal sám.“ Maria Montessori

Služba byla otevřena 01.03.2024

 

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Název poskytovatele             Domov sociální služeb Chotělice
Druh služby                            Chráněné bydlení
Forma služby                         Pobytová
Provoz                                     Nepřetržitý
Název zařízení                       Chráněné bydlení Jičín
Adresa                                     Ruská 30, Jičín, 506 01
Telefonní kontakt                 602 271 357 – sociální pracovnice Lucie Maxová, DiS.
Email                                      lmaxova@dsschotelice.cz

Poslání služby
Posláním chráněného bydlení v „Jičíně“ je poskytovat profesionální podporu a péči lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením tak, aby mohli spokojeně žít, bydlet jako jejich vrstevníci a začlenit do běžného života. Sociální služba je bude podporovat v hledání a udržení
adekvátního zaměstnání.

Cíl služby chráněné bydlení
Cílem služby je umožnit osobám s mentálním postižením žít v běžném prostředí a ve společnosti, při dosažení maximální míry soběstačnosti. Jednotlivé oblasti podpory je možné vybrat z následující nabídky

Poskytnutí stravy nebo pomoc s poskytnutím stravy
Služba pomáhá klientům s přípravou stravy jako v běžné domácnosti – pomoc s nákupy, skladování potravin a přípravou jídla.

Poskytnutí ubytování
Ubytování má znaky běžného bydlení, jedná se o jednolůžkové pokoje, ve společné  domácnosti od 1 až po 4 členy domácnosti. Byty jsou uspořádány jako běžná bytová jednotka. K dispozici je vybavená kuchyň, koupelna, zahrada a jednotlivé pokoje.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Služba pomáhá v maximální možné míře podpořit klienty v samostatné péči o domácnost a zajištění jejího chodu. Úklid, péče o vlastní věci, používání elektrospotřebičů, drobné opravy a hospodaření s financemi.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Služba zajišťuje pomoc s navázáním se na přirozené sociální prostředí v okolí chráněného bydlení, pomáhá utvářet dobré vztahy s okolím a to zejména s rodinou a přáteli, se sousedy, kolegy v práci, klienty sociální služby Apropo atd. Služba pomáhá s nácviky vhodného jednání v nejrůznějších společenských situacích např. v obchodě, na sportovištích, u lékaře atd. Vedoucí služby (sociální pracovník) s klienty vede
pravidelné porady, kde klienti otevírají různá témata.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Služba se snaží podpořit klienty k využívání běžně dostupných služeb v okolí svého bydliště, jako jsou lékaři, zájmové kroužky, kulturní akce, kadeřníci, pedikúra, sportoviště atd.

Sociálně terapeutické činnosti
Služba napomáhá klientům porozumět běžným situacím v životě člověka. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobní hygienu. Pracovník je nápomocen hájit a prosazovat práva klienta, a to při komunikaci s lékaři, soudy, úřady, opatrovníkem a s rodinou. Zároveň pracovník klienta informuje o jeho povinnostech, které musí dodržovat. Pracovník je uživateli služby nápomocen při
vyřizování jeho osobních dokladů, vyplňování formulářů, žádostí při hledání práce, při čtení a vyřizování korespondence atd.

Rozsah služby
Pobytovou sociální službu chráněné bydlení v Jičíně poskytujeme klientům dle jejich individuálních schopností a dovedností, na základě ujednání ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby. Toto ujednání je dále ukotveno v individuálních plánech klientů. Nejvyšší rozsah poskytované služby je 24 hodin každý den. Služba je schopna garantovat 24 hodin individuální podpory 11 klientům.

 

Principy chráněného bydlení
Dodržování práv a povinností
pracovnici organizace respektují volbu klientů a jejich základní lidská práva pracovníci podporují klienty ve vědomí odpovědnosti sama za sebe a práv a povinností, které vyplývají ze společného soužití pracovnicí organizace respektují důstojnost, soukromí a intimitu klientů
Individuální přístup ke každému klientovi pracovníci přistupují individuálně dle jeho potřeb, požadavků a jeho nepříznivé sociální situace, toto je ukotveno v individuálním plánu klienta
Princip partnerství a spolupráce s klienty pracovníci jednají na základě partnerství a spolupráce při poskytování pobytové služby využíváme spolupráci s rodinnými příslušníky, místním společenstvím a dalšími návaznými službami

Cílová skupina CHB
Služba je určena osobám od 19 let věku, zejména s lehkým až středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením, kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou podporu, kterou jim nemůže zajistit rodina, blízcí nebo terénní sociální služba. Z toho důvodu jsou
v nepříznivé sociální situaci a je pro ně vhodná služba chráněného bydlení. Osoby nepotřebují vyšší míru zdravotní péče a to dlouhodobě.
Jedná se o dospělé osoby, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou funkční vazbou na Královéhradecký kraj.

Kdo může bydlet v chráněném bydlení?
Osoba starší 19 let s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením.

Osoba, která zvládne společné soužití a respektuje práva ostatních klientů služby.

Osoba, která chce bydlet samostatně s podporou sociální služby a pracovníků v sociálních službách
Osoba, která nepotřebuje vyšší míru trvalé a dlouhodobé zdravotní péče

Kapacita služby chráněné bydlení
Kapacita chráněného bydlení v Jičína je 11 klientů.

Dům je rozdělen do čtyř bytů (4+kk, 4+kk, 2+1 a 1+1). V každém bytě je samostatný neprůchozí pokoj pro jednoho klienta (4 + 4 + 2 + 1
klient.) V chráněném bydlení v Jičíně je nepřetržitý provoz.

Místo poskytování služby
Chráněné bydlení v Jičíně je umístěno v ulici Ruská 30, Jičín. Jedná se o bytový dům po celkové rekonstrukci.

Způsob poskytování sociální služby chráněné bydlení
Chráněné bydlení je pobytová sociální služba, ve které je 24 denně přítomen pracovník přímé péče. Každý klient služby má určeného klíčového pracovníka, který s ním s ohledem na jeho možnosti a osobní cíle individuálně pracuje.

Čas poskytování služby
Služba je poskytována v rozsahu 24 hodin denně dle individuálních potřeb klientů.

Zájemce o službu a jednání
zájemcem o službu je jakákoliv osoba, která žádá o poskytnutí bližších informací o
službě se záměrem tuto službu výhledově využívat
jednání probíhá v přirozeném prostředí uživatele, nebo ambulantně v kanceláři
poskytovatele služby
metodou zjišťovaní potřeb zájemce o službu je rozhovor
rozhovor se přizpůsobuje individuálním potřebám zájemce o službu
z rozhovoru vyplyne, zda zájemce patří do cílové skupiny nebo nikoliv
Uzavírání smlouvy
smlouva obsahuje všechny náležitosti smlouvy podle zákona o sociálních službách
smlouva se uzavírá vždy až poté, co je zájemce o službu dostatečně informován o
podmínkách využívání služby, aby mohl zvážit, bude-li službu využívat
uzavřením smlouvy se zájemcem o službu se stává uživatelem služby

smlouvy jsou uloženy a evidovány v kanceláři pracovníků poskytovatele služby a jeden
klient
ke smlouvám má přístup sociální pracovník v případě potřeby ředitel
Kritéria pro ukončení smlouvy
bylo dosaženo samostatnosti a služba se nadále nemůže podílet na řešení situace
uživatele, klient se chce odstěhovat a je předpoklad, že zvládne samostatný život bez
chráněného bydlení s nebo bez podpory jiné služby
ukončení služby chráněného bydlení
nespolupráce na cílech
uživatel služby hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy, a to zejména
neplacení úhrady za služby, opakované porušování pravidel soužití v chráněném
bydlení Jičín
pokud došlo k dlouhodobé změně zdravotního stavu uživatele a služba není schopná
zajistit adekvátní péči

výpovědní lhůta daná poskytovatelem služby je 2 měsíce
Archivace
poskytovatel je povinen uchovávat veškeré součásti dokumentace uživatele související
s realizací služby po dobu 10 let
Připomínky a stížnosti
Připomínky lze předávat pracovnicím chráněného bydlení Jičín nebo sociální pracovnici.
Uživatel i zájemce o službu si má právo stěžovat, stížnost bude řešena podle pravidel
chráněného bydlení Jičín.

V Chotělicích 11.12.2023

Projekt se zaměřuje na poskytování sociální služby chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením (§ 51 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách) poskytované po transformaci pobytového zařízení ústavního typu (ÚSP Kvasiny a DSS Chotělice) a nově zakládaných kapacit pobytových služeb sociální péče komunitního charakteru pro osoby s duševním onemocněním (chráněné bydlení a domov se zvláštním režimem, § 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách, DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU).