Královehradecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na ředitele DSS Chotělice

VR-Chotelice-2024

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Královéhradecký kraj

Krajský úřad

odbor sociálních věcí

 

vyhlašuje

 výběrové řízení

                                                                                                     

na místo

 

druh práce:                 ředitel/ka Domova sociálních služeb Chotělice

                            příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje

místo výkonu práce:   Chotělice 89, 503 53 Smidary

platová třída*:            12.

pracovní poměr:         na dobu neurčitou

termín nástupu:           1. 6. 2024, případně dle dohody

 

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, svéprávnost, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • obor školního vzdělání: nestanoven
 • praxe s vedením pracovního kolektivu: minimálně 3 roky
 • znalosti oboru: sociální služby, ekonomika
 • trestní bezúhonnost

Uvítáme:

 • praxi v příspěvkové organizaci
 • zkušenost s procesy deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb
 • znalosti zákonů:  
  • č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, internet a elektronická pošta)
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • dobrá orientace v zákoníku práce
 • schopnost orientace v právních textech
 • ochota se dále vzdělávat

Osobnostní předpoklady:

 • schopnost vedení lidí
 • rozhodný/á, vysoce odolný/á proti stresu
 • cílevědomý/á, profesionální
 • spolehlivý/á
 • organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost řešit problémy
 • empatický
 • flexibilní
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet

Nabízíme:

 • samostatnou různorodou práci
 • motivující finanční ohodnocení
 • příjemné pracovní podmínky

Náplň práce:

 1. plní úkoly vyplývající z funkce statutárního orgánu organizace, ze zřizovací listiny, příslušných právních předpisů, z rozhodnutí orgánů kraje a z interních předpisů Královéhradeckého kraje,
 2. je statutárním orgánem organizace a nadřízeným všem zaměstnancům organizace v souladu s pracovněprávními předpisy,
 3. plní úkoly vyplývající ze schváleného rozpočtu organizace na příslušné rozpočtové období a zajišťuje dodržení závazných a specifických ukazatelů, dodržuje limity a věcná opatření, včetně odpisového a finančního plánu a plánu investic,
 4. zodpovídá za péči o svěřený majetek, hospodárně jej využívá v souladu s účelem, pro který byl organizaci svěřen, chrání jej a pečuje o jeho rozvoj, vede o něm účetní a majetkovou evidenci, z odpisů vytváří finanční zdroje k jeho reprodukci,
 5. zajišťuje nakládání se svěřeným majetkem kraje v souladu s příslušnými zákony, se zřizovací listinou a s dispozicemi orgánů kraje a interními předpisy kraje
 6. v souladu s krajskými strategickými dokumenty v sociální oblasti řídí v úzké spolupráci se zřizovatelem proces transformace organizace směřující k ukončení poskytování služby domova pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením ve stávajícím objektu

 

Uzávěrka přihlášek:  5. 3. 2024 ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje)

 

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu zájemce, telefonický a elektronický kontakt, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • stručný návrh koncepce řízení a rozvoje organizace (v rozsahu max. 2 strany A4 strojopisu v českém jazyce)
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se obsazované pozice (např. praxe s vedením pracovního kolektivu)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), → Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat v Informačním centru RegioCentra – Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Mgr. Jiří Altmann

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jiří Altmann

jaltmann@kr-kralovehradecky.cz

tel: 495 817 328

———————-